Toimintaterpia FLOW taustakuva

Toimintaterapia

Saija Taposen maalaus

Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jossa kuntoutus tapahtuu yhteistyössä muiden kuntoutuksen asiantuntijoiden sekä asiakkaan ja hänen omaistensa kanssa. Toimintaterapeutti on lailla suojattu ammattinimike, jota saa käyttää vain toimintaterapeuttikoulutuksen suorittanut henkilö (Laki terveydenhuollon ammattinimikkeisöstä). Toimintaterapiassa arvioidaan sensomotorisia, kognitiivisia ja psykososiaalisia valmiuksia.


”Toimintaterapia on kuntoutusta, joka perustuu toimintaterapeutin ja asiakkaan väliseen yhteistyöhön sekä toiminnan terapeuttiseen käyttöön. Asiakkaan ja toimintaterapeutin välisen vuorovaikutussuhteen sekä terapeuttisen toiminnan tarkoituksena on parantaa asiakkaan toimintamahdollisuuksia ja tukea asiakasta ylläpitämään ja parantamaan omaa toiminnallista suoriutumistaan. Toimintaterapian tarkoituksena on tehdä mahdolliseksi, että asiakas selviytyy hänelle merkityksellisistä ja tärkeistä päivittäisen elämän toiminnoista huolimatta toimintakykyyn vaikuttavista rajoituksista tai ympäristöllisistä esteistä.”


Saija Taposen maalaus

”Tavoitteena on asiakkaan johdonmukainen ja tarkoituksenmukainen toiminnallinen suoriutuminen, jolloin asiakkaan roolien, toiminnan ja ympäristön vaatimukset ovat sopusoinnussa. Toimintaterapialla tuodaan apua asiakkaan päivittäiseen elämään siten, että asiakas löytää keinoja selviytyä ja hallita toimintoja, jotka liittyvät itsestä huolehtimiseen, asioimiseen ja kotielämään, koulunkäyntiin ja opiskeluun, työkykyyn ja työssä selviytymiseen, yhteiskunnalliseen osallistumiseen, vapaa-ajan viettämiseen, leikkimiseen ja lepoon.” Toimintaterapianimikkeistö 2003, Suomen Kuntaliitto, Helsinki


Yksilöllisen arviointiin perustuvan toimintaterapiasuunnitelman mukaan valitaan terapian tavoitteet sekä menetelmät, joiden avulla tuetaan yksilön kasvua ja kehitystä, neurologista prosessointia sekä kehon ja käsien toiminnan avulla sosiaaliseen ja fyysiseen ympäristöön vaikuttamista, itsetuntemusta ja ­ilmaisua sekä vuorovaikutuksellisuutta. Toiminnallisia menetelmiä ovat mm. päivittäiset toiminnat, aistitoimintojen yhdentymistä edistävät toiminnat, kehonhahmottamista edistävät toiminnot, luovat toiminnot, karkea- ja hienomotoriikkaharjoitukset, visuaalisen hahmottamisen ja ajattelutoimintojen harjoitukset.


Lisätietoja toimintaterapiasta: Suomen Toimintaterapialiitto ry